Sivile saker:

  • Rådgivning, forhandlinger, avtaler og vurdering av alminnelige rettsspørsmål med sikte på avklaring eller forlik.
  • Prosessfullmektig i saker som prosederes for retten.